Fujiazhuang Beach, Dalian, China | The World’s Worst Beaches

Fujiazhuang Beach, Dalian, China***@ladysohn***